Primer karaciğer kanseri, tüm dünyada en sık görülen tümörlerden biridir. Değişik tipleri arasında, karaciğer hücrelerinden (hepotositler) gelişen ve “hepatocellüler carcinoma-HCC” veya “hepatoma” adı verilen kanser, % 80´ini oluşturur. ABD´de az görülmesine Viagra online karşılık Asya ve Afrika´da çok sık görülür. Oluşumunda siroz (alkol), Hepatit B_ve C enfeksiyonları önemli rol oynar. Herhangi bir nedenle siroz gelişmiş olan hastaların yıllık HCC gelişme riski % 3-5´dir. Ayrıca küflenmiş gıdalarda buy cialis professional levitra cheap canada (özellikle baklagiller) Bank of Scotland PLC Halifax division Leeds bulunan Aflotoksin de hastalığın ortaya çıkmasında önemli bir nedendir.

Tanı konması genellikle güçtür. Karın sağ üst kısmında ağrı, bitkinlik hissi ve kilo kaybı en sık görülen klinik belirtilerdir. 1/3´ünde sarılık görülür. Karaciğer sirozuna bağlı, karında sıvı toplanması, dalak büyümesi amoxicillin amoxil ve sindirim sisteminden kanamalar cheap diflucan olabilir.

Karaciğerin Ultrasonografik, Bilgisayarlı tomografi (BT) veya MR incelemeleri ile tanı konulma olasılığı yüksektir. Özellikle portal veya anjiyografik BT ile yapılan incelemeler viagra how to buy viagra without prescription | cheap kamagra buy cialis line | generic levitra online online sale cialis dosage 40 mg çok daha yararlı sonuçlar amoxicillin buy verir. Karaciğer biyopsisi ve % 70 hastada yükselmiş bulunan “alfa-fetoprotein-AFP” tanıyı kesinleştirir. AFP buy ampicillin online tanı için spesifik olmamakla beraber, kronik karaciğerer hastalığı olanlarda bu testin giderek artması HCC´ yi akla getirmelidir.

Tedavi seçenekleri
Başlıca tedavi seçeneklerini buy cialis tadalafil at horizon drugs aşağıdaki gibi sıralayabiliriz:
1. Cerrahi rezeksiyon (lobektomi, sağ veya sol hepatektomi. vb.)
2. Karaciğer nakli (kadavradan veya levaquin lawyers canlı vericiden )
3. Alkol enjeksiyonu (%95 etanol)
4. Cryotherapi (dondurma),
5. Devaskülarizasyon (Tümörün kanlanmasını ortadan kaldırmak),
6. Kemo-embolizasyon (Onkolojik ilaçlar, tümörü besleyen damarın tıkanması)
7. Kemoterapi (onkolojik ilaçlar)
8. Termoterapi (Radiofrequency ablation-RFA)

Bu yöntemler içinde, lezyonun cerrahi olarak çıkartılması tedavi Tadacip edici cialis discount tek ve en önemli yöntemdir. cheap amoxil online Cialis online Seçilmiş hasta gruplarında, cerrahi olarak lezyonun karaciğerin. bir kısmı veya yarısıyla (sağ veya sol) birlikte çıkartılmasıyla where do you buy viagra | buy cialis phentermine | cheap levitra online uzun süreli bir yaşam sağlanabilmektedir. Ne yazık cheap Without Prescription online buy Ampicillin ki hepatomaların weight loss acomplia ancak % 25-30´u cerrahi tedavi için uygundur. Pek çok karaciğer kanseri (çapının büyük olması, Order Generic Accutane Online without Prescription önemli damarları tutması, karaciğer Silagra dışında yayılım göstermesi, karaciğer içinde çok sayıda olması veya birlikte bulunan sirozun ileri evrelerde olması gibi) tanı konulduğu buy viagra zaman cerrahi tedavi şansını kaybetmiş durumdadır.

Yeni gelişmeler
Son yıllarda karaciğer cerrahisinde çok hızlı ve önemli gelişmeler kaydedildi. Sirozu bulunmayan hastalarda karaciğer rezeksiyonundan ölüm oranı % 5´in altına indi. Karaciğer cerrahisiyle uğraşan merkezlerde bu oran % 1 ise de, sirozlu hastalarda karaciğer rezeksiyonu sonrası ölüm oranı buy clomid without a prescription % 10-20´dir. Online Viagra Shops 5-yıllık yaşam süresi % 30-60, S-yılda hastalığın nüks oranı % 80 ´dir. Özellikle 5 cm.den küçük, erken evre siroz olanlardaki where can buy viagra | buy cialis pills | levitra online hepatomalarda cerrahi rezeksiyon levitra buying en uygun seçimdir.

Eğer HCC sayı ve kitlesel hacim olarak cerrahi online amoxil rezeksiyonla çıkartılamıyorsa, sirotik karaciğer rezervi yeterli değil ve gösterilemeyen küçük HCC odaklarının da ortadan kaldırılması isteniyorsa ´karaciğer nakli” uygun bir seçenektir. Özellikle 3 cm. den büyük, 3´den çok sayıda ve parankim içine yerleşmiş hepatomalarda karaciğer nakli düşünülmelidir.

Paul Brousse Hastanesi Karaciğer Kamagra Cerrahi Merkezinden (Fransa) R. Adam i ve arkadaşlarının bu temel ilkeler içinde uyguladıkları karaciğer nakillerinin sonuçları oldukça başarılıdır. Siroz zemininde gelişen bir HCC´de karaciğer naklinden sonra 5-yıllık yaşam süresi % 20-30, cerrahi ölüm oranı %l0-20 ve hastalığın yayılım olasılığı %30-40´dır.

Cerrahi olarak tümörün çıkartılması ve karaciğer nakli ancak bir kısım hastada uygulanabilir. Özellikle tümörün büyük ve karaciğer dışına yayıldığı durumlarda, hastanın yaşam süresini uzatabilmek amacıyla diğer seçenekleri göz önüne tutmak gerekir. Bu amaçla belirli dönemlerde ortaya atılan seçenekler, bir süre kendinden çok söz ettirip, zamanla generic generic levitra Cialis”>Brand Cialis propecia değerini kaybetti veya azaldı.

Karaciğerdeki amoxil tümöral kitlenin içine, ultrasonografi eşliğinde alkol enjeksiyonu (% 95 etanol), hastaların % 75´inde tam, % 20´sinde kısmi nekroz yapmakta ve hastanın yaşam süresini uzatmaktadır. Bu konu Online Levitra buy üzerinde daha önceki yıllarda geniş olarak durmuştuk. Karaciğer dokusunun arteryel buy amoxicillin ve portal venöz sistemden kanlanmasına karılık, HCC´nin doğrudan hepatik arterden kanlanması özelliği, tanı için radyolojik incelemelerde online ampicillin olduğu kadar, tedavi amacıylada online propecia kullanılır. Tümörü besleyen ana damarın içine kemoterapi online lasix ajanları verilebilir, lpyodol, Gelfoam gibi maddelerle damar kanarak lezyonda nekroz olması sağlanabilir.

Sistemik buy penicillin etkili kemoterapötik Buy doxycycline online ajanlar HCC tedavisinde çok yönlü olarak denenli, fakat belirgin bir yararlı etki sağlanamadı. Buna rağmen bazı karaciğer kanseri araştırma merkezleri, hasta onayını alarak yeni bazı ilaç türlerini deniyor.

“Cryosurgery” (dondurma) yöntemi, çelik bir çubuğun tümör içine sokulup sıvı nitrojen verilerek -190 derecede tümörün, çevresindeki bir kısım karaciğer dokusu ile birlikte dondurulmasıdır.

Yeni bir yöntem: Termoterapi
Radiofrequency Ablation.,RFA diye isimlendirilen bu yöntem, tümörün içine (yerleştirilen, şemsiye şeklinde açılabilir özel bir çubukla (prob) tümöre yüksek frekanslı, değişken elektrik akımı vermektir. Bu Buy Wellbutrin SR Online Pharmacy No Prescription Needed ısı ile tümör 100 derecenin üstünde ısıtılıp, kanser hücreleri öldürülmektedir.

İlk kez 1996 yılında Rossi ve arkadaşlarının (3) kullandıkları yöntem, son 4-5 yıl içinde giderek yaygınlaştı ve bu alanda önemli bir tedavi seçeneği durumuna geldi. Bu yöntem, doğrudan ciltten (petkütan), laparoskopik ve açık cerrahi şeklinde yapılabiliyor. amoxil buy real viagra without prescription sildenafil purchase levitra online citrate generic Toplanmış 10 ayrı çalışmada termoterapiye bağlı ölüm oranı hiç görülmedi. Komplikasyon oranı % 0-17 arasında değişiyor. Bazen kanama, ateş, agrı, apse gelişmesi gibi sorunlar yaratıyor.

RFA uygulaması için hastanın ileri evre siroz olmaması, tümör sayısının beşten fazla, çaplarının 5-6 cm. den büyük ve kanama bozukluğunun bulunmaması gerekir.

Rossi ve Arkadaşları 1 yıllık %94, 3-yıllık % 68 oranında sağ kalım bildiriyor. Hastaların % 95-100´ünde lezyonda tam nekroz sağlanabiliyor. Bowles ve arkadaşları da 99 RFA girişiminde viagra prices 328 tümöre yöntemi uyguladı. Sadece bir hasta öldü (% 1), yedi büyük ve 10 küçük komplikasyon açığa çıktı. 15 aylık izleme sonunda sadece 30 tümörde (% 9) nüks oldu. Alınan sonuçların alkol enjeksiyonundan daha başarılı olduğu, tümörün lokal kontrolün sağlanmasında, etkili ve güvenli, tekrarlanabilir bir yöntem olduğu savunulmaktadır. Başarı oran 3 cm. den küçük buyviagra | buy cialis overseas | buy levitra drugs cialis discount tümörlerde daha yüksek olurken, 5 cm. den büyük olanlarda başarı buy without prescription cheap Amoxil online oranı düşmektedir.

Ülkemizde birkaç hastanede kullanılmaya başlayan bu yöntem, Marmara Üniversitesi Buy Viagra Online Tıp Fakültesi Hastanesinde Radyoloji-Genel Cerrahi bölümleri tarafından can purchase levitra online you buy viagra in stores | buy cialis brand | levitra drugs birlikte uygulanmaya başlandı Yakın zamanlarda yayınlanan araştırma sonuçları da RFA´nın iyi bir lokal kontrol sağladığı ve sonuçlarının cerrahi ile kıyaslanabileceğini ileri sürmektedir .

Sonuç olarak; karaciğer kanserinin (HCC) tek etkin tedavi yöntemi cerrahidir. Ancak cerrahinin uygulanabileceği hasta sayısı fazla değildir. Cerrahi rezeksiyon ve karaciğer nakli olanağı bulunamayan ampicillin online hastalarda yaşam süresini uzatacak değişik buy cytotec generic yöntemler ortaya atılmaktadır. Son yıllarda hızla yayılan RFA buy cialis online (termo-terapi) alınan ilk sonuçlarıyla ümit vermektedir.
http://www.hastane.com.tr/karaciger-kanseri-Nedir.html

By admin